(ПОЛНОЕ ВИДЕО) Отчет примара и председателя совета села Конгаз на сходе граждан 23.05.2019

93